Skip to main content

Vanliga Besvär

Till Metodica Specialistläkare kommer patienter med en rad olika besvär. Några av de vanligaste åkommorna är frozen shoulder, diskbråck, ryggsmärta och ischias som vi därför väljer att beskriva lite extra här nedan.

VAD ÄR FROZEN SHOULDER?

Frusen skuldra, frusen axel, frozen shoulder och adhesiv kapsulit är olika namn på samma besvärliga åkomma. Frusen skuldra uppstår ofta spontant med tilltagande molvärk på grund av inflammation och skrumpning av axelledens kapsel. Efter veckor till månader tillkommer ökande stelhet. Sömnbesvär, nedsatt funktion och sjukskrivning är vanligt förekommande. Två, tre år från smärtdebut brukar de flesta patienter uppleva att de är väsentligen återställda. Diagnosen frusen skuldra kan vara svår att ställa, särskilt i ett tidigt skede då besvären liknar annan skuldersmärta.

HUR BEHANDLAS FROZEN SHOULDER?

 • Fysioterapi är ofta svårgenomförbar på grund av smärtan. Smärtstillande/antiinflammatoriska läkemedel räcker ofta inte. Ett selekterat antal patienter som lider av svår stelhet och smärta i sin axel erbjuds att i narkos får ledkapseln mobiliserad/uppbruten.
 • I vetenskapliga artiklar och facklitteratur finns väl beskrivet att rätt placerade och upprepade kortisoninjektioner i kombination med kontrollerad uttänjning av ledkapseln med vätska (hydrodilatation) kan ge god smärtlindring för en stor andel patienter under tiden besvären självläker.
 • Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla frusen skuldra/frozen shoulder. Ultraljudsguidade kortisoninjektioner garanterar att det injicerade läkemedlet hamnar på rätt ställe vilket är en förutsättning för behandlingseffekt. Vid behov används ultraljudsguidad diagnostisk injektion för att bekräfta eller utesluta diagnosen.

VAD ÄR DISKBRÅCK?

Diskar eller mellankotsskivor är placerade mellan kotorna i ryggraden och fungerar som en slags kombinerad stötdämpare och led. När diskens yttre skikt försvagas eller spricker kan det ge upphov till mekaniskt tryck och kemisk/inflammatorisk retning på närliggande nervstrukturer. Diskbråck/-buktningar mot nervrötter i nacke och ländrygg kan ge smärtutstrålning, kraft- och känselnedsättning i armar och ben.

HUR BEHANDLAS DISKBRÅCK?

 • Besvären läker ofta av sig själv, men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga vid besvär som ej läker eller då det akut föreligger risk för permanent nervskada/funktionsnedsättning.
 • Ultraljudsguidad kortisoninjektion kring nervroten kan hos många patienter ge en uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker. Ibland kan injektionen behöva upprepas en eller ett par gånger för bibehållen effekt.
 • Ultraljudsguidade injektioner kräver lång erfarenhet, men är enklare och säkrare för patienten som slipper exponeras för röntgenstrålning, kontrastmedel och risk för stickskador i själva nerven. Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra skonsam och säker teknik.

OM RYGGSMÄRTA OCH ISCHIAS

Smärta från ländrygg kan ha många olika orsaker och utgå från olika smärtgivande strukturer. För att kunna behandla en ryggsmärta specifikt behöver utredning bedrivas systematiskt och förutsättningslöst.

Ischias innebär att den stora nerven ischiadicus som bildas av nervrötter i nedre delen av ländryggen, och som går genom sätet och ned på baksidan av benet, påverkas av någon slags inklämning eller inflammatorisk retning. Ofta består denna inklämning av en buktande disk i nedre delen av ländryggen, men nerven kan även påverkas av trånga passager eller tryckande strukturer i sätesnivå. Olika delar av ryggen och benet kan påverkas beroende på vilken nivå en buktande disk är belägen.

HUR BEHANDLAS RYGGSMÄRTA OCH ISCHIAS?

 • Att känna igen typiska mönster och utesluta differentialdiagnoser är nödvändigt för att kunna föra utredningen framåt. Vad utlöste smärtan? Var sitter smärtan? Är smärtan lokal eller utbredd? Varierar den i intensitet eller lokalisation? Uppstod smärtan akut eller kom den smygande? Har patienten ont i vila eller i rörelse? Förvärras eller förbättras smärtan i sittande, stående, gående, liggande?
 • Att lyssna på patienten, utreda systematiskt, använda dynamisk ultraljudsundersökning och ultraljudsguidade diagnostiska blockader gör att en stor del av ryggsmärta går att ringa in och behandla. Om en underbyggd diagnos saknas, kan patienten inte erbjudas en riktad behandling.
 • Diskbuktningar/-bråck läker ofta av sig själv, men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga vid besvär som ej läker eller då det akut föreligger risk för permanent nervskada/funktionsnedsättning.
 • Ultraljudsguidad sakral epidural (kortisonlösning som injiceras kring diskar och nervrötter via injektion i en öppning (hiatus sakralis) ovanför svanskotan) eller ultraljudsguidad selektiv kortisoninjektion kring nervrötter, kan ge många patienter en uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker eller som en upprepad underhållsbehandling då annan smärtlindring ej går att få.
 • Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet av att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra skonsam och säker teknik. Ingreppet är smidigt och går relativt snabbt. En mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.