Frozen Shoulder
Behandling Stockholm

VAD ÄR FROZEN SHOULDER?

Frusen skuldra, frusen axel, frozen shoulder och adhesiv kapsulit är olika namn på samma besvärliga åkomma.

 

Frusen skuldra uppstår ofta spontant med tilltagande molvärk pga inflammation och skrumpning av axelledens kapsel. Efter veckor till månader tillkommer ökande stelhet. Sömnbesvär, nedsatt funktion och sjukskrivning är vanligt förekommande. Efter 2-3 år från smärtdebut brukar de flesta patienter uppleva att de är väsentligen återställda. En viss kvarvarande stelhet i ytterläge kan kvarstå.

 

Fysioterapi är ofta svårgenomförbar pga smärtan och smärtstillande/

antiinflammatoriska läkemedel är ofta otillräckliga. Ett fåtal patienter som lider av svår stelhet i sin axel erbjuds att i narkos får ledkapseln uppbruten med våld vilket kan ge stor förbättring.

 

I vetenskapliga artiklar och facklitteratur finns väl beskrivet att rätt placerade och upprepade kortisoninjektioner ger stor smärtlindring och ökad funktionsförmåga för en stor andel patienter under tiden besvären självläker. Ju snabbare injektionsbehandling påbörjas desto större chans att behandlingen blir framgångsrik.

 

Diagnosen frusen skuldra kan vara svår att ställa fr a i ett tidigt skede då besvären liknar annan axel/skuldersmärta.

 

Flertalet patienter upplever en ganska typisk sjukdomshistoria med olika stadier och tidsramar. Det finns dock patienter som uppvisar stora avvikelser både vad gäller symptom, stadier  och duration.

 

HUR BEHANDLAS FROZEN SHOULDER?

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla frusen skuldra/frozen shoulder. Ultraljudsguidning garanterar att det injicerade läkemedlet hamnar på rätt ställe vilket är en förutsättning för behandlingseffekt. För flertalet patienter ger upprepade kortisoninjektioner i minskad dos kombinerat med lokalbedövning och en gradvis ökad volymtöjning av ledkapseln en mycket god behandlingseffekt. Vid kapseltöjning är det viktigt att tryckmätare används för att minimera risken för kapselruptur som omöjlggör upprepad töjningsbehandling. Vid behov används ultraljudsguidad diagnostisk injektion för att bekräfta eller utesluta diagnosen.

 

Då diagnosen är fastställd kan tid för injektionsbehandling bokas och ett optimerat behandlingsprotokoll påbörjas som innefattar ultraljudsguidade kortisoninjektioner i avtrappad dos och kapseltöjning med upptrappad volym. Vanligtvis behövs 3 injektioner under en kortare tidsperiod för att uppnå ihållande behandlingseffekt. I ett senare skede kan ibland en eller ett par mindre påfyllnadsdoser behövas för att undvika återfall i smärta.

 

En stor översiktsstudie publicerad online i december 2020 via den ansedda tidskriften JAMA visar att rätt placerad kortisoninjektion förefaller vara den bästa behandlingen för att minska smärta vid frozen shoulder.

 

https://www.health.harvard.edu/pain/steroid-injection-may-be-the-best-medicine-for-frozen-shoulder

 

Dr Niklas Wångdahl, specialistläkare i allmänmedicin, har nära 20 års erfarenhet av smärtutredning, smärtlindring och behandling av axelsmärta och frozen shoulder. Välkommen att boka tid i dag för utredning och behandling i Stockholm.

Läs mer om verksamheten, diagnoser och behandlingsmetoder.